បារខែម អាស៊ាន បើកអោយចុះឈ្មោះយកអាវយឺតហើយ! 

អាវគំរូទី១ បារខែម អាស៊ាន បានចេញហើយ សូមចុះឈ្មោះ និងអានព័ត៌មានបន្ថែមពេលចុច តំណរចុះឈ្មោះដើម្បីមានឳកាសទទួលបានអាវយឺតនេះ! បារខែមអាស៊ាន ២០១៨