បារខែម អាស៊ាន បើកអោយចុះឈ្មោះយកអាវយឺតហើយ! 

អាវគំរូទី១ បារខែម អាស៊ាន បានចេញហើយ សូមចុះឈ្មោះ និងអានព័ត៌មានបន្ថែមពេលចុច តំណរចុះឈ្មោះដើម្បីមានឳកាសទទួលបានអាវយឺតនេះ!

បារខែមអាស៊ាន ២០១៨ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២០-២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) រាជធានីភ្នំពេញ។

ចុះឈ្មោះ https://barcampasean2018.eventbrite.com

ព័ត៌មានលម្អិត 010 307575
អ៊ីម៉ែល info@barcampcambodia.org
វែបសាយ www.barcamp.asia
#Barcamp #BarcampASEAN #BarcampPP #BarcampCambodia